alternative-pokemon-art:

Artist
Shiny Sylveon by request.
7 hours ago • 1,621 notes
3 days ago • 10 notes
5 days ago • 21 notes
5 days ago • 6 notes
6 days ago • 140 notes
2 weeks ago • 31,078 notes
2 weeks ago • 68 notes
Otakon 2014 line up!! 
Saturday: 
Ryuko Matoi & Medusa Gorgon
Sunday: 
Mitsuki Nase

Any of my followers going????
3 weeks ago • 2 notes
3 weeks ago • 266 notes
3 weeks ago • 5,115 notes